Điều khoản sử dụng

Chú ý:

- Nghiêm cấm sử dụng tài khoản vào mục đích vi phạm pháp luật, chính trị, đồ trụy... Nếu phát hiện bạn sẽ bị trừ hết tiền và ban khỏi hệ thống vĩnh viễn, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.